Τελευταία Νέα από Ειδησεογραφία

  • Αγρίνιο
  • Ελλάδα
  • Πολιτική
  • Πολιτισμός
  • Σημαντικά Νέα

Ρητόν

«Όποιος θέλει να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ας ακολουθήσει τον δρόμο του ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Περισκόπιο 20/03/2019

«Επέκταση κοινωνικού τιμολογίου ΔΕΥΑΑ 2019 για τους πολύτεκνους»

Με έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου επικύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου αναφορικά με την «Επέκταση κοινωνικού τιμολογίου ΔΕΥΑΑ 2019 για τους πολύτεκνους».Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την εισήγηση της ΔΕΥΑΑ, θα γίνει μείωση 50% στο τιμολόγιο ύδρευσης της Επιχείρησης για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη των πολυτεκνικών Συλλόγων Αγρινίου, Περιχώρων και Ματαράγκας. Μοναδική απαραίτητη προϋπόθεση, για να τύχουν της μείωσης, είναι να προσκομίσουν στη ΔΕΥΑΑ βεβαίωση μέλους από το Σύλλογο Πολυτέκνων Αγρινίου ,Περιχώρων και Ματαράγκας κάθε έτος. Το μέτρο αφορά ακόμη και τις πολύτεκνες οικογένειες που τα παιδιά τους έχουν ενηλικιωθεί..
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου η έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών της δημοτικής επιχείρησης: «Με συνέπεια συνεχίζουμε τη στήριξη στην πολύτεκνη οικογένεια και διατηρούμε ψηλά στην ατζέντα μας την κοινωνική πολιτική. Όλη την διάρκεια της θητείας μας βρισκόμαστε σε ανοικτό και ειλικρινή διάλογο με τα μέλη των πολυτεκνικών Συλλόγων ώστε να δίνουμε πάντα λύση στα προβλήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ Βασίλειο Καρακώστα και τον Αντιπρόεδρο Μίμη Σκορδόπουλο γιατί με τις συντονισμένες ενέργειές τους μπορέσαμε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου (ΦΕΚ 2183/Β/2011) καθώς και τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 (Α 208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει.
4. Την υπ’αρ. 233/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου «’Εγκριση πρόσληψης ασκουμένων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου , για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής τους άσκησης διάρκειας έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης».
5. Την υπ. αρ. Πρωτ. 42365/3-9-2018 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης δύο ασκουμένων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου.
6. Την υπ’ αριθμ. 81351/22-10-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5153/16-11-2018 τεύχος Β’, σχετικά με την άσκηση δύο υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου, την αμοιβή αυτού και τις σχετικές διαδικασίες.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου, να υποβάλουν την αίτησή τους, στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγρινίου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου, δηλαδή μέχρι και 29-3-2019

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου ορίζονται σε δύο (2) σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ.
2. Το χρονικό διάστημα άσκησης του υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Αγρινίου ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατόπιν αίτησης του υποψηφίου και αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.
3. Η άσκηση πρακτικής των υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου θα ξεκινήσει στις 1-5-2019 και θα λήξει στις 31-10-2019.
4. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως , ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου των ασκουμένων δικηγόρων και γενικά της άσκησης είναι οι εκάστοτε υπηρετούντες στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου δικηγόροι.
5. Η μηνιαία αμοιβή του ασκούμενου δικηγόρου ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις – πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος- και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.
6. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στον Δήμο Αγρινίου και θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο της Εφετειακής Περιφέρειας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
7.Στο τέλος της διαδικασίας χορηγείται στους ασκούμενους δικηγόρους βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από το Δήμαρχο Αγρινίου ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, κατόπιν εισήγησης των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΕΠΙΛΟΓΗ
Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων στον Δήμο Αγρινίου υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο/η εγγράφως, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αγρινίου, εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00.
Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικώς, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο. Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10, Αγρίνιο, 1ος όροφος Γραφείο 2 , τηλέφωνο: 2641360220.
Στην αίτηση που συμπληρώνουν δηλώνουν:
(α) τα στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
(β) Αριθμό μητρώου ασκουμένου
(γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
(δ) Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ.
Επίσης στην αίτηση επισυνάπτουν:
α) Υπεύθυνη δήλωση περί μη συμπλήρωσης της προβλεπόμενης 18μηνης άσκησης πριν το πέρας της 6μηνιαίας άσκησής τους στον Δήμο Αγρινίου.
(β) Βεβαίωση δικηγορικού συλλόγου από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησης και
γ)Φωτοτυπία της ταυτότητας ασκουμένου.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις , υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση , η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Αγρινίου.
Οι επιλεγέντες , τα ονόματα των οποίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου, θα πρέπει να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ζητά εθελοντές

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από το έτος της ίδρυσής του, επιτελεί σύνθετο και πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο κινητοποιώντας το αίσθημα της αλληλέγγυας συλλογικής προσπάθειας για να προσφέρει ανακούφιση στον ανθρώπινο πόνο.
Η δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αντλεί την αποτελεσματικότητά της από την πλατιά βάση των εθελοντών που ενστερνίζονται τις αξίες και τις ανθρωπιστικές αρχές που εκπροσωπεί, στηρίζουν το έργο του και του προσφέρουν από καρδιάς τη δυνατότητα, να συνεχίζει τη δύσκολη αποστολή που έχει αναλάβει.
Συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση των εθελοντών του ΕΕΣ που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην πορεία του ελληνικού έθνους, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται να πλουτίσουν τη ζωή τους προσφέροντας ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους μέσω ενός παγκόσμιου εθελοντικού οργανισμού προς όφελος των πλέον ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.
Αιτήσεις μπορούν να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι (άνδρες – γυναίκες ) ηλικίας 18-60 ετών, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στα γραφεία του Περιφ. Τμήματος ΕΕΣ Αγρινίου, Ι. Στάικου 2, 4ος όροφος.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2641033853, από 08:00 – 14:00

Τελευταία Videos