Ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως για το Μάθημα των Θρησκευτικών

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας

μίλησε ἐν μονοεκκλησίᾳ στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Κονίτσης γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τὴν Ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, καὶ τὴν Μεγάλη Σύνοδο

 

Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει σήμερα, Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, τὴ νίκη καὶ τὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον τῆς πλάνης καὶ τῶν ποικίλων αἱρέσεων.

Τρία, κυρίως, θέματα ἀπασχολοῦν αὐτὸν τὸν καιρό, καὶ κυριαρχοῦν στὴν ὀρθόδοξη Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία :

Τὸ πρῶτο ζήτημα εἶναι ὁ τρόπος διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.  Στὰ Σχολεῖα καὶ κυρίως στὰ Λύκεια, ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ φυσικὰ μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἐπιμένει ἀνενδότως τὴν ἀντικατάσταση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μὲ τὸ μάθημα τῆς Θρησκειολογίας, δηλ. νὰ μαθαίνουν τὰ παιδιὰ γιὰ ὅλες τὶς Θρησκεῖες. Κι αὐτὸ ὅταν καλὰ – καλὰ δὲν γνωρίζουν τὴν πατροπαράδοτη Ὀρθόδοξη Πίστη. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ὅλη ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας ἀντικρούει τὰ σχέδια αὐτὰ τοῦ Ὑπουργείου μὲ ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα. Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) καθὼς καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἄλλοι παράγοντες, ὅπως ὑποστηρίζουν καθὼς γνωρίζουν καλῶς τὰ πράγματα, ἡ ἐπιμονὴ τοῦ Ὑπουργείου φανερώνει τὴν κυβερνητικὴ γραμμή , προσέξτε το αὐτό, σταδιακὰ νὰ καταργηθεῖ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὰ Σχολεῖα.

Τὸ δεύτερο : Εἶναι ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τώρα τελευταῖα ἐξεδόθη, ἡ ὁποία ἀπαγορεύει σὲ κληρικοὺς, κυρίως σὲ κληρικούς, νὰ εἰσέρχονται στὰ Σχολεῖα (Γυμνάσια –Λύκεια) καὶ νὰ κάνουν ὁμιλίες πρὸς τοὺς μαθητές. Ἔτσι ἀπηγορεύθη στὸν Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, νὰ ἐπισκεφθεῖ Σχολεῖα τῆς Μητροπολιτικῆς του περιφερείας. Ἀλλὰ ἡ πιὸ κραυγαλέα περίπτωση εἶναι ἐκείνη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος εἶχε προσκληθεῖ νὰ μιλήσει σὲ ἕνα Λύκειο τῆς Θεσσαλονίκης. Καὶ κοιτᾶξτε. Αὐτὴν τὴν ὁμιλία τὴν εἶχε ζητήσει σύσσωμο τὸ 15μελὲς τοῦ Λυκείου, ὅλοι οἱ Καθηγητές τοῦ Λυκείου καὶ ἡ Λυκειάρχης. Καὶ ἐνῷ ἦταν ὅλα ἕτοιμα γιὰ νὰ ἐκφωνηθεῖ ἡ ὁμιλία, τὴν τελευταῖα στιγμὴ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας εἶπε «ΟΧΙ». Ἐλέχθη στὸν Ὑπουργὸ ὅτι ὁ Ἅγιος Μεσογαίας θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Λύκειο ὄχι ἁπλῶς σὰν Θεολόγος, ἀλλὰ σὰν πανεπιστήμων μὲ μεγάλη φήμη. Καὶ πάλι ἀντιτάχθηκε ἄρνηση. Ὅταν ρωτήθηκε «γιατί;». Ἡ ἀπάντηση ἦταν : «Διότι φοράει ράσο». Ἔτσι εἶπε. Ξέχασε, ὅμως, ὁ ἀνεκδιήγητος αὐτὸς Ὑπουργός, ὅτι αὐτὸ τὸ ράσο σκέπαζε καὶ προστάτευε τὸ Ἔθνος στὰ μαῦρα χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς. Πάντως, τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι λίαν ἀνησυχητικό. Εἶναι ἀνησυχητικὸ ὡς πρὸς τὶς προθέσεις τῆς Πολιτείας ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ σκεφθεῖτε : Συμπεριφέρεται ἔτσι στὴν Ἐκκλησία τώρα, ποὺ τὴν ἔχει ἀνάγκη. Διότι τρέφει ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ πεινῶντος ἑλληνικοῦ λαοῦ. Σκεφθεῖτε ἐὰν βελτιωθοῦν τὰ οἰκονομικὰ τοῦ Κράτους, τὶ θὰ πράξει ἡ Πολιτεία ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ τὸ σκεφθεῖ καὶ νὰ τὸ καταλάβει.

Τὸ τρίτο εἶναι ἡ λεγομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ἔχει προγραμματισθεῖ νὰ συγκληθεῖ τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς ἐφέτος, στὴν Κρήτη. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ ἔχει σχετικὰ μιὰ μακρὰ προϊστορία. Γιὰ πρώτη φορὰ συνῆλθε το 1961 στὴ Ρόδο, ἡ πρώτη προσυνεδριακὴ σύναξη, καὶ ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες διασκέψεις μέχρι σήμερα. Φαίνεται ὅτι τώρα ἔχουν ἀποκρυσταλωθεῖ τὰ θέματα τὰ ὁποῖα θὰ συζητηθοῦν στὴ Σύνοδο. Ἐκεῖνο πάντως ποὺ ἐπιδιώκεται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θὰ λάβουν μέρος στὴ Σύνοδο, εἶναι νὰ διατηρηθεῖ ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὅτι εἶναι ἡ μία Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Τὴν Ἐκκλησία τὴν ὁποία ἵδρυσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, καὶ ἡ ὁποία θεμελιώνεται στὴν διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, κρατῶντας ἀναλείωτα τὴν Πίστη καὶ τὶς Παραδόσεις.

Ἄν καὶ στὴν θεματολογία τῆς Συνόδου δὲν ὑπάρχει τὸ θέμα τῆς Οὐνίας, θὰ ἤθελα πανορθοδόξως νὰ καταδικασθεῖ αὐτὸ τὸ σύστημα. Οὐνία καὶ ἄλλοτε τὸ ἔχουμε πεῖ, σᾶς τὸ ὑπενθυμίζω μὲ δυὸ λόγια, εἶναι ἡ μέθοδος τοῦ Παπισμοῦ νὰ παραπλανᾶ τοὺς Ὀρθοδόξους. Δηλ. βλέπεις ἕναν Ἐπίσκοπο νὰ φοράει μίτρα, νὰ κρατάει πατερίτσα, νὰ φοράει τὸν σάκκο, δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος ὅμως, εἶναι Παπικός. Ἤ βλέπεις ἕναν παπᾶ μὲ τὸ καλυμαύχι, μὲ τὸ ράσο, δὲν εἶναι ὅμως, Ὀρθόδοξος. Ἡ Οὐνία εἶναι σύστημα δόλου καὶ ἀπάτης τοῦ Παπισμοῦ. Διότι ἔχει κάνει μεγάλη ζημιὰ καὶ στὴν Οὐκρανία ἀλλὰ ἰδίως στὸ χῶρο τῆς  Μέσης Ἀνατολῆς.

Θὰ ἤθελα ἀκόμη νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς αἱρέσεις, ὅπως καὶ πράγματι εἶναι, οἱ ὑπόλοιπες χριστιανικὲς ὁμολογίες, ὁ Παπισμός, ὁ Προτεσταντισμός, ὁ Ἀγγλικανισμός, ὁ Μονοφυσιτισμὸς καὶ ὁ Οἰκουμενισμός, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ σύγχρονο Σέρβο Ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς εἶναι Παναίρεση. Δηλ. μιὰ συγκέντρωση ὅλων τῶν αἱρέσεων. Τώρα νὰ σᾶς ἐξηγήσω κάτι. Στὴ Σύνοδο αὐτὴ ποὺ θὰ συνέλθει ὅπως εἴπαμε τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς στὴ Κρήτη, κάθε Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θὰ ἔχει μόνον μία ψῆφο. Δηλ. οἱ Προκαθήμενοι βεβαίως θὰ συνοδεύονται ἀπὸ ἕναν ἀριθμὸ Μητροπολιτῶν, κάποιων λαϊκῶν καὶ καθηγητῶν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν γιὰ παράδειγμα θὰ ἔχει 24 Μητροπολίτες. Ὅμως ὁ κάθε Προκαθήμενος, ἐπαναλαμβάνω, θὰ ἔχει μόνον μία ψῆφο.

Ὅλα αὐτὰ σᾶς τὰ εἶπα γιὰ νὰ ἔχετε μία ἔγκυρη ἐνημέρωση, ἐπειδὴ πολλὰ θὰ λέγονται καὶ θὰ γράφονται καὶ θὰ ἀκούγονται καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου ἀλλὰ καὶ πρὸ καὶ μετά. Πολλοὶ μὲ τὴν φαντασία τους θὰ πλάθουν διάφορα σενάρια καὶ θὰ τὰ πλασάρουν στὸ κοινό. Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται, ὅμως, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εἶναι νὰ προσευχόμαστε θερμὰ ὅλοι μας νὰ φωτίσει τοὺς συνέδρους τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὥστε νὰ διακηρυχθεῖ ἐπίσημα τὸ Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά : «Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν οἰκουμένην ἐστήριξεν. Τῆς τῶν τῆς Ὀρθοδοξίας προμάχων, εὐσεβῶν βασιλέων,  Ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Διδασκάλων, μαρτύρων, ὁμολογητῶν, αἰωνία νὰ εἶναι ἡ μνήμη». Αὐτὸ ν’ ἀκούσουμε καὶ φθάνει  γιὰ νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Θεόν. Ἀμήν.

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση