Πρωτοχρονιάτικη Εγκύκλιος Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑ

 

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

( ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 89)

Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πρός  τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα

τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἡ ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, μᾶς ἀξίωσε νά ἀντικρύσουμε τήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους 2017. Νέο ἔτος, νέες ἐλπίδες, νέοι πόθοι καί ὁραματισμοί, νέα πίστωσι χρόνου, γιά νά χαροῦμε, νά ἐπιτύχουμε, νά προοδεύσουμε, νά κατορθώσουμε τόν προσωπικό μας ἁγιασμό.

Ὡς πνευματικός σας Πατέρας, πού εἰλικρινά σᾶς ἀγαπᾶ, θέλω πρῶτα νά εὐχηθῶ αὐτό τό νέο ἔτος νά σᾶς χαρίση ὁ Κύριος ὑγεία σωματική, εὐλογία καί πρόοδο στίς οἰκογένειές σας, στά παιδιά σας καί κάθε ποθητό ἀγαθό καί ἀνεφέλωτη χαρά.

Ἐπιθυμῶ, ὅμως, στήν ἐποχή τῆς συγχύσεως καί τῆς πνευματικῆς προδοσίας πού ζοῦμε, νά ἀπευθύνω καί μία πνευματική εὐχή.

Εὔχομαι αὐτό τό νέο ἔτος ὅλοι μας, ἐλεύθεροι ἀπό τίς μακράν τοῦ Θεοῦ ἐπιδράσεις, νά ἀνεβοῦμε πνευματικά, νά γίνουμε ἀληθινοί φίλοι τοῦ Θεοῦ, γνήσιοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ. Πῶς θά τό ἐπιτύχουμε αὐτό;

Τόν τρόπο μᾶς τόν ὑποδεικνύει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μέ τίς προτροπές, πού περιέχονται στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Πολύ σύντομα θά ὑπογραμμίσουμε τρεῖς ἀπό αὐτές.

Α) «Βλέπετε, προσέχετε, ἀνοίξατε καλά τά μάτια τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς σας× λάβετε τά μέτρα σας, μή ἐξαπατηθῆτε ἀπό μωρίες καί ψευδοφιλοσοφίες», μᾶς εἶπε σήμερα ὁ μέγας Ἀπόστολος.

Ὑπάρχουν πολλοί γύρω σας, «ματαιολόγοι καί φρεναπᾶται», κοσμικοί, αἱρετικοί, πλάνοι, δῆθεν φιλόσοφοι, σκοτισμένοι, οἱ ὁποῖοι αὐτοκαλοῦνται σωτῆρες, περιφέρονται καί εἴτε προφορικά, εἴτε γραπτά, εἴτε μέ τά μέσα τάχα ἐνημερώσεως, διδάσκουν πράγματα, θεωρίες, διδασκαλίες ἀνθρώπινες καί ψυχοφθόρες. Προσφέρουν ἐπινοήσεις κοσμικές καί ἁμαρτωλές, ἀντίθεες. Φοροῦν τό προσωπεῖο τῆς φιλοσοφίας καί τῆς προόδου, ἐνῶ εἶναι μωρία κενή καί κούφια ἀπάτη ἡ διδασκαλία τους.

Προσέξατε αὐτό τό νέο χρόνο. Φύγετε μακριά ἀπό αὐτούς× «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε» (Β’ Κορ. 6, 17). Προσέχετε μή σᾶς μπλέξουν στίς δαιμονικές τους πλάνες, μή σᾶς παρασύρουν καί σᾶς ὁδηγήσουν στήν πτῶσι καί τήν ἀπώλεια, γιατί θά χάσετε τήν ὀρθή πίστι σας στόν Σωτῆρα Κύριο καί Θεό μας, Ἰησοῦ Χριστό.

Β) Προσέχετε, συνεχίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἄν αὐτοί εἶναι ψευδοφιλόσοφοι καί πλάνοι. Ἐσεῖς ἐφέτος, μείνετε πιστοί καί ὑπάκουοι στήν ἀληθινή, στήν ἀλάθητη, στή θεία καί ἐνυπόστατη σοφία. Ἡ ἐνυπόστατη σοφία εἶναι Αὐτός ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.

Φροντίσατε, αὐτό τό εὐλογημένο νέο ἔτος, νά μείνετε πιστοί, ὑπάκουοι, ἀφοσιωμένοι στόν Χριστό μας.

Ἄς προσέξουμε, ἀγαπητοί, τί μᾶς εἶπε σήμερα γιά τό Χριστό μας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἐν Αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τό πλήρωμα τῆς Θεότητος σωματικῶς» (Κολασ. β’, 9). Δηλαδή μείνατε στερεοί στήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, διότι ἐν Αὐτῷ κατοικεῖ ὁλόκληρος ἡ Θεότης, ὄχι ἀσωμάτως, ὅπως πρό τῆς ἐνανθρωπήσεως, ἀλλά μέσα στό σῶμα καί τήν ἀνθρωπίνη φύσι, πού διά τῆς σαρκώσεώς Του προσέλαβε.

Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί ἡ αἰώνιος Ζωή. Δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἄνθρωπος σοφός, φιλόσοφος, οὔτε ἄγγελος, ἀλλά Θεάνθρωπος, ἀληθινός Θεός καί ἀληθινός ἄνθρωπος. Ὡς ἄνθρωπος παρουσιάστηκε στή γῆ καί ὡς ἄνθρωπος γεννήθηκε ἀπό τήν ἁγία Παρθένο στή Βηθλεέμ, καί ὡς ἄνθρωπος τήν ὄγδοη ἡμέρα περιετμήθη.

Μέσα ὅμως στόν ἄνθρωπο Ἰησοῦ, στήν ψυχή καί στό σῶμα Του κατοικεῖ ὅλη ἡ Θεότης, ὅλος ὁ Θεός, ὁ προαιώνιος, ὁ προάναρχος Θεός, ὁ ὁποῖος γιά τή δική μας σωτηρία ταπεινώθηκε, σμικρύνθηκε καί ἦλθε ἀνάμεσά μας, μᾶς ἀπεκάλυψε τή θεία ἀλήθειά Του, ἑνώνεται μαζί μας διά τῶν ἁγίων μυστηρίων, μᾶς ἀναδεικνύει μέλη τῆς αἰωνίου Βασιλείας Του.

Μᾶς καλεῖ λοιπόν ὁ Ἀπ. Παῦλος νά ἀρνηθοῦμε αὐτό τό νέο ἔτος τήν ψευδοφιλοσοφία τοῦ κόσμου, τήν πλάνη του καί τήν ψευτοαπάτη, καί νά ὀρθώσουμε μέσα μας τήν ἀκλόνητη πίστι στό Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό. Νά τόν ἀγαπήσουμε, νά γνωρίσουμε καί νά ἀκούσουμε τήν ἀλάθητη θεία σοφία Του, νά κάνουμε τό ἱερό Εὐαγγέλιο ὁδηγό στή ζωή μας, νά ἐνθρονίσουμε τόν Χριστό στίς καρδιές μας.

Γ) Καί γιά νά γίνουν ὅλα αὐτά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, σήμερα πρώτη τοῦ νέου ἔτους, μᾶς προσφέρει καί μία ἄλλη θεόπνευστη προτροπή. Μᾶς καλεῖ νά ἐπιμεληθοῦμε τήν «ἀχειροποίητο περιτομή» μας. (Κολασ. β’, 11). Ὄχι τήν περιτομή τήν σωματική, τοῦ νόμου, τήν τυπική περιτομή, τήν ὁποία ὑπέστη ὁ Κύριος ταπεινούμενος γιά ἐμᾶς, ἀλλά τήν πνευματική περιτομή.

Τήν πνευματική περιτομή, πού μᾶς ἐχάρισε πρῶτα ἡ Ἐκκλησία μας μέσα στήν ἱερά κολυμβήθρα. Ἐκεῖ, μαζί μέ τόν Χριστό, θάψαμε τόν παλαιό ἄνθρωπο, θάψαμε τήν ἁμαρτωλότητά μας. Ἀναγεννηθήκαμε, ἀναστηθήκαμε, ἀποκτήσαμε νέα ζωή, ζωή Χριστοῦ, γιά νά ζήσουμε ἡνωμένοι μέ τό Χριστό× ἀποκτήσαμε ζωή ἁγιότητος καί σωτηρίας.

Ὅμως, ἐπειδή εἴμαστε ἄνθρωποι εὐόλισθοι καί εὐεξαπάτητοι, παρασυρώμαστε καί πέφτουμε σέ παραβάσεις, πάθη καί ἁμαρτήματα, ὀφείλουμε ἄγρυπνοι νά ἀγωνιζόμαστε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, γιά νά ζοῦμε ἀδιάκοπη τήν μετάνοια, γιά νά διατηροῦμε καθαρά τήν καρδιά μας, τόν ἔσω ἄνθρωπο. Νά γινώμαστε δοχεῖα τῆς θείας χάριτος, ὥστε νά μή μᾶς παρασύρουν, μᾶς μολύνουν οἱ ἀλλότριες φωνές καί μᾶς ψυχράνουν τήν ἀγάπη μας καί τήν ἀφοσίωσί μας στόν Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Γι’ αὐτό, λοιπόν, αὐτό τό νέο ἔτος νά θελήσουμε νά ἐπιμεληθοῦμε τήν ἀχειροποίητο, τήν πνευματική μας περιτομή. Νά κόψουμε, νά ξεριζώσουμε κάθε ρίζα ἁμαρτίας ἀπό τήν ὕπαρξί μας.

Ἀγαπητοί,

Ἄς ἀτενίσουμε μέ εἰλικρίνεια καί μέ προσοχή τόν Ἅγιο Βασίλειο, τόν ὁποῖο τιμοῦμε σήμερα. Ὑπάρχει μεγαλύτερος πανεπιστήμων; Ὑπάρχει ἁγιώτερος ἄνθρωπος; Ὑπάρχει μεγαλύτερος κοινωνικός ἐργάτης;

Ἡ ἀπομάκρυνσις τῆς ψευδοφιλοσοφίας τοῦ κόσμου, ἡ πίστις του, ἡ ἀφοσίωσίς του στόν σαρκωθέντα Θεό μας καί ἡ ἐπιμέλεια τῆς πνευματικῆς περιτομῆς, τόν ἀνέδειξαν οὐρανοφάντορα, Μέγα, Πατέρα, πανάγιο, θεό κατά χάριν.

Ἄς θελήσουμε κι ἐμεῖς νά τόν μιμηθοῦμε, ἀκούγοντας σήμερα τή φωνή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἔτσι, ἀληθινά θά εἶναι εὐλογημένο, ἀπρόσκοπτο, χαρούμενο, εὐτυχισμένο καί ἁγιασμένο τό νέο ἔτος. Τό εὔχομαι ὁλόψυχα.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση