Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με ενδιαφέροντα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η/2018 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 95 και παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων, που αναφέρεται στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., σε συνδυασμό με τις διατάξεις τoυ άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (όπως τροπ. με το άρθρο 18 εδαφ. 10 παρ. κα΄ του Ν. 3870/2010), στην 3η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 17ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑκαι ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δήμου Αγρινίουοικονομικού έτους 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 293/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπήςκ. Φαρμάκης).

 

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγρινίου έτους 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 294/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπήςκ. Φαρμάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Φ.  ΦΩΤΑΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13η/2018 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

 

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 13η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «Ανέγερση 7ου Γυμνασίου Αγρινίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5032931 και προϋπολογισμό 3.500.000,00 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

2.      Έγκριση υποβολής πρότασης «Προμήθειας κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρων) αστικών βιοαποβλήτων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26.2-4.7 (A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3119) και τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή  της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση δημιουργίας ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΦΟ.Δ.Σ.Α. κ. Στούπας).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 65/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

5.      Διαφοροποίηση τελών Δ.Ε.Υ.Α.Α. για τους πλημμυροπαθείς της 1ης και 2ης Δεκεμβρίου 2017, για το Α΄ εξάμηνο του 2018.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Καρακώστας).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 166/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με θέμα: «Παράταση ισχύος τιμολογιακής πολιτικής του 2018 και για το έτος 2019 λόγω μη ολοκλήρωσης της μελέτης κοστολόγησης».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Καρακώστας).

 

 1. Βεβαίωση α) εκτέλεσης των ενταγμένων έργων/εργασιών για τα οποία επιχορηγήθηκε το κόστος των υλικών και β) αποπληρωμής των παρόχων/προμηθευτών αυτών λόγω ολοκλήρωσης του  Προγράμματος (Α και Β Φάση) επιχορήγησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο  της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014−2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

8.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Κατανομή Δ΄ δόσης 2018 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 296/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Ματσουκίου. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Προσωρινής Υπαίθριας Εγκατάστασης Ψυχαγωγικής Δραστηριότητας (κλασσικό καρουζέλ).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης συναυλίας.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

 

 1. Παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης σε ΑμΕΑ στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 58/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεμιστοκλής Γαμβρούλης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 59 & 64/2018 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 

 1. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 60 & 66/2018 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 

 1. Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς στον Δήμο Αγρινίου για το έτος 2019.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

 

 1. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 014810 στο Ο.Τ. 702, επί αιτήσεως Ιωάννη & Χρήστου Ρεντζέπη.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενο μη άρτιο, μη οικοδομήσιμο, οικοπεδικό τμήμα στην ιδιοκτησία με κτηματ. αριθμό 030538 στο Ο.Τ. 403 σχεδίου πόλης Αγρινίου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Αποζημίωση μη άρτιου μη οικοδομήσιμου οικοπεδικού τμήματος – Επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 080527Α στο οικοδ. τετράγωνο Γ1114.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 1. Έγκριση μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης για την  «Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών – Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής & βεβαίωσης συμμόρφωσης των1, 2, 3, 4, & 5 παραδοτέων της υπηρεσίας υποέργου 1: «Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση των πράξεων Π1.1, Π1.2 & Π1.3 της στρατηγικής Β.Α.Α. του Δήμου Αγρινίου»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 1. Έγκριση του  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 1. Έγκριση του  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 1. Έγκριση του  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων, ετοιμόρροπων κτιρίων & κτισμάτων».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση