Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη με 34 θέματα

Την Τετάρτη 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 στις 18:00μ.μ.  θα  συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                       

 

 1. Έγκριση ή μη των όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την υλοποίηση της: «Συντήρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων α) Αγγελοκάστρουβ)Αρακύνθουγ)Θεστιέωνδ)Μακρυνείαςε)Νεάποληςστ)Παναιτωλικούζ)Παραβόλαςη)Παρακαμπυλίωνθ)Στράτου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γρίβας).

 

 1. Έγκριση ή μη υλοποίησης του προγράμματος ιατρικής παρέμβασης «Υγεία για Όλους».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 

 1. Αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 113Α στην οδό Γρίβα και Παναγοπούλου.(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 16/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

 1. A) Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις.   

 1. B) Χορήγηση ή μη άδειας εισόδου – εξόδου εγκατάστασης.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2017,  με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δυο (2) μηνών (εργάτες – πυροφύλακες).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 

 1. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 

 1. Απασχόληση στον Δήμο μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. –Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας, Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.)  για πρακτική άσκηση κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 137/2016 απόφασης, σε Ορθή Επανάληψη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. με τίτλο: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α.κ. Βασιλείου).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

 

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φωτάκης).

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Αντικατάσταση Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

 

 1. Διόρθωσητης υπ’αριθμ.100/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίουμε θέμα:«Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση ή μη της καταβολής αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση ENERGA-HELLASPOWER. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 55/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπήςκ. Φαρμάκης).

 1. Καθορισμός τιμής μονάδας για απευθείας αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Καθορισμός τιμής μονάδας για απευθείας αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Στράτου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Έγκριση διενέργειας  προμήθειας θεραπευτικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του έργου: «Κατασκευή νέου διώροφου κέντρου  αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας και διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές  Ανάγκες μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘Δυτική Ελλάδα 2014-2020  με ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ 2016ΕΠ001100236 και ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000951.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειαςυγρών καυσίμων  για τις ανάγκες του Δήμου  Αγρινίου  και των Νομικών του Προσώπων για δύο έτη.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας πλαστικών κάδων  απορριμμάτων.                                                                                 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειαςέτοιμου σκυροδέματος και οπλισμού στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014−2020» και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση διενέργειας και ανάθεσης σε τρίτο της  μίσθωσης οχημάτων -μηχανημάτων για τα έργα αυτεπιστασίας 2017 του Δήμου Αγρινίου με ανοιχτό τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

 

 1. Αδυναμία εκτέλεσης του έργου: «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σεκοινόχρηστους χώρους των ΔΕ του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 

 1. Εξέταση ενστάσεως της εταιρείας Ο.Τ.Ε. Α.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8994/2017 απόφασης για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 14/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 

 1. Υπεισέλευση του Δήμου Αγρινίου στην 2/2014 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για την αποζημίωση των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας ΙΙ μεταξύ των ΟΤ 34 και 36 του σχεδίου πόλης Ρουσέικων ΔΕ Νεάπολης για την διάνοιξη της οδού λόγω κατασκευής του νέου νηπιαγωγείου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 15/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 

 1. Προσκύρωση οικοπεδικού τμήματος στο Ο.Τ.483 του σχεδίου πόλης Αγρινίου.(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 17/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 

 1. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τριαντέϊκων της Τ.Κ Ελαιοφύτου της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 18/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 

 1. Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας επί της οδού Δημοσθένους λόγω διάνοιξής της σύμφωνα με την 1/2015 πράξης τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στα ΟΤ 289Β και ΟΤ 306 του σχεδίου πόλεως Αγρινίου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και της 1ης Σ.Σ. του έργου:«Κατασκευή τεχνικών έργων οδοποιίας ΔήμουΑγρινίου 2016».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης Μακρυνείας».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή – αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής καιοριστικής παραλαβής, του έργου:  «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης πλατείας Αγ. Βλασίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Παλαιού Μύλου Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση