Ἡ νόσος τῆς ὑπερηφανείας

Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου Νοσηλευτές καί νοσηλευόμενοι, ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, μένουν κατάπληκτοι μπροστά στίς πιό ἀπίθανες ἀσθένειες, καί στά πιό ἀπίθανα προβλήματα ὑγείας. Ἀσθένειες καί ἐπιδημίες ἐξαφανίζονται, καί ἄλλες –ἴσως περισσότερες– ἐμφανίζονται… σάν τ᾽ἀστέρια, πού ἄλλα ἐξαφανίζονταιἀπ᾽ τό στερέωμα, καί «νέοι ἀστέρες» γεννιοῦνται. Ἡ πιό πάνω ἀναφορά ἔγινε γιά τίς ἀσθένειες τοῦ σώματος. Μά ἐδῶ, μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ψυχή, τῆς ὁποίας οἱ ἀσθένειες εἶναι πολύ περισσότερες, σοβαρότερες, καί συχνά, πιό δυσδιάκριτες. Πόσοι ἅγιοι Πατέρες τίς ἔχουν ἐντοπίσει καί μελετήσει, δίνοντάς μας καί τά σχετικά πνευματικά φάρμακα μέ τά συγγραφικά τους ἔργα! Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι θανάσιμο ἁμάρτημα, κι ἀπ᾽ τά θανάσιμα τό πιό θανάσιμο. Αὐτή γεννᾶ τήν ἀλαζονεία, τήν κενοδοξία, τόν ἐγωϊσμό, τή ματαιοδοξία, τή φι- λαυτία, κι ἄλλες πολλές παραφυά- δες. Ἐάν ἐρευνήσει κανείς τήν ἱστορία, θά διαπιστώσει πώς τά πιό ἀπίθανα ἐγκλήματα εἶχαν δια- πραχθεῖ ἀπό ὑπερηφάνεια καί ἐγωϊσμό. Ἰδιαίτερα ἀπό ἀνθρώ- πους τῆς ἐξουσιομανίας. Γιά νά κατακτήσουν τήν ἐξουσία, κατάντησαν νέοι Κάϊν, ἀδελφοκτόνοι, πατροκτόνοι, μητροκτόνοι, καί… παιδοκτόνοι! Μήπως καί οἱ σύγχρονοί μας πολιτικοί, εἶναι ἀθῶοι; Πόσα τά τεχνάσματα καί τά παρασκήνια καί οἱ ὑποκρισίες τους! Καί μέ τό διάβολο συμμαχοῦν, ἀρκεῖ νά ἐκλεγοῦν! Σατανική, πράγματι, ἡ ὑποκρισία τους. Ἐπισκέπτονται τό Ἅγιο Ὄρος καί προσωπικά τόν Ἀρχιεπίσκοπο, τούς ἐπισκόπους… καί αὐτοί οἱ ἴδιοι, τήν ἑπόμενη μέ- ρα –ἤ καί τήν προηγούμενη– εἶχαν καταργήσει τήν Κυριακή ἀργία, καί εἶχαν λάβει ἄλλα βέβη- λα μέτρα κατά τῆς Πίστης καί τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτή εἶναι ἡ σατανική ὑπερηφάνεια! Τί διδάσκει ἡ Ἁγ. Γραφή; «Μήἐξύψου σεαυτόν ἵνα μή πέσῃς καί ἐπαγάγῃς τῇ ψυχῇ σου ἀτιμίαν» (Σοφ. Σειρ. Α´ 30). Ὁ ὑπερήφανος εἶναι ἄθλιος ἐπαναστάτης τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό «ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέδίδωσι χάριν» (Α´ Πέτρ. Ε´ 5). Ἐνῶ ἡ ὑπερηφάνεια καί ὁ ἐγωϊσμός εἶναι ἡ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν, ἡ ταπείνωση εἶναι, ἀντίθετα, ἡ ρίζα ὅλων τῶν ἀγαθῶν καί ὅλων τῶν ἀρετῶν. Ὁ Κύριος ἔχει διακηρύξει τήν αἰώνια ἀλήθεια, ὅτι: «Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται, ὁ δέ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωθήσεται» (Λουκ. Α΄ 52). Συχνά οἱ ταπεινοί, ὅσο προσπαθοῦν ν᾽ ἀποφύγουν τή δόξα καί τούς ἐπαίνους, τόσο τούς τιμοῦν οἱ ἄνθρωποι. Ὅταν κάποτε οἱ δυό ἀδελφοί, Ἰάκωβος καί Ἰωάννης ζήτησαν ἀπό τόν Κύριο πρωτοκαθεδρία, ἡ ἀπάντησή Του ἦταν τό πιό ὡραῖο μάθημα. Τί τούς ἀπάντησε; «Ὅς ἐάν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος»… (Μάρκ. Ι´ 43). Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι τό φαρμάκι τῆς ψυχῆς, ὁ ἐχθρός τῆς ἀρετῆς καί ἡ γοητεία τοῦ διαβόλου. Μονάχα οἱ ταπεινοί κρατοῦν τό κλειδί τοῦ...

Περισσότερα
Λιγότερα ένσημα για τις οικοδομικές εργασίες
Δεκ23

Λιγότερα ένσημα για τις οικοδομικές εργασίες

Μείωση οικοδομικών ενσήμων και εξορθολογισμό των διαδικασιών εκκαθάρισης των οικοδομοτεχνικών έργων προβλέπει υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση η οποία στάλθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση και παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ». Ειδικότερα, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι συντελεστές του ισχύοντος Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ ενώ θεσπίζεται ο Μέσος Ζυγισμένος Μειωτικός Συντελεστής (ΜΖΜΣ) με τον οποίο ο αριθμός των ημερομισθίων βαίνει μειούμενος για μεγάλα ιδιωτικά οικοδομικά έργα άνω των 3.000 ημερομισθίων. Επίσης, προβλέπονται μειώσεις κατά τον υπολογισμό των ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων λόγω χρήσης νέων υλικών κατασκευής, όπως ελαφρού τύπου υλικά (τσιμεντόλιθοι τύπου Alfa Block, YTONG) και ειδικών υλικών για τα οποία απαιτούνται γνώσεις και τεχνικές που παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως πλαστικά ειδικής μορφής (πλαστικά πλακάκια) και ειδικές μορφές επεξεργασμένου ξύλου, ενώ θεσπίζονται συντελεστές για περιπτώσεις κατασκευής έργων, για τα οποία δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα, όπως η κατασκευή ανεμογεννητριών. Σημειώνεται ότι με την αριθμ. 1545/2008 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε αντισυνταγματικός ο τρόπος προσδιορισμού των ενσήμων που πληρώνουν οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι ιδιοκτήτες οικοδομών. Η Ολομέλεια έκρινε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται το ισχύον καθεστώς το οποίο υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες της οικοδομής να πληρώνουν επιπλέον ένσημα όταν το ΙΚΑ κρίνει ότι για την κατασκευή του έργου που ανεγείρουν εργάστηκαν περισσότερα άτομα απ’ όσα είχαν αρχικώς υπολογιστεί. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, σε αυτή τη διαδικασία το ΙΚΑ θα πρέπει να «ακούει» και τους εργοδότες και να τους δίνει τη δυνατότητα να ανταποδείξουν ότι απασχόλησαν συγκεκριμένους εργαζομένους στα έργα τους για συγκεκριμένες ημέρες εργασίας, ο αριθμός των οποίων μπορεί και να υπολείπεται από αυτόν που προκύπτει από την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος υπολογισμού. Με βάση τα κριτήρια αυτά, σε κάθε στάδιο της οικοδομής (μπετόν, τοιχοποιία, επιχρίσματα, δάπεδα, βαψίματα κ.λπ.) ορίζονται οι ελάχιστες απαιτούμενες ημέρες εργασίας, σε συνάρτηση με τα τετραγωνικά της οικοδομής και τα ένσημα των όσων εργάστηκαν εκεί. Ο Κανονισμός Ασφάλισης προβλέπει ακόμη ότι ο ιδιοκτήτης οικοδομής υποχρεούται να πληρώσει επιπλέον ένσημα αν το ΙΚΑ κρίνει ότι για την κατασκευή εργάστηκαν περισσότερα άτομα απ’ όσα είχαν αρχικώς υπολογιστεί. ΤΑ...

Περισσότερα