Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο με 14 θέματα
Μαρ13

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο με 14 θέματα

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 4η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   Παραχώρηση λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Συνδέσμου Υδρεύσεως Δήμου Αγρινίου και Πέριξ Κοινοτήτων εκ Λίμνης Καστρακίου μετά τη λύση του, στη Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου και κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού του από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).   Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2015, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μηνών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).   Μεταφορά αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).   Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).   Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών (ΤΕΧΝΙΤΕΣ) έτους 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).   Έγκριση ή μη της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βασικής οδικής αρτηρίας κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εργ. κατοικίες, διώρυγα Δοκιμίου και συναρμογών με καθέτους οδούς Δήμου Αγρινίου (Γ’ Φάση)». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).   Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση – ανακατασκευή περιμετρικών οδών Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).   Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις – πεζοδρομήσεις – συντηρήσεις – ηλεκτροφωτισμός οδών πόλης Αγρινίου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).   Έγκριση ή μη της διενέργειας προμήθειας υλικών εορταστικού διακόσμου 2015-2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).   Ολοκλήρωση εκκρεμών διαδικασιών τροποποιήσεων σχεδίων πόλεως Δήμου Αγρινίου με τις προ του Ν.4269/2014 χρήσεις γης. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).   Αποδοχή ή μη πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).   Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).   Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).   Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για διοργάνωση εκδήλωσης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).                                                                                                                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ...

Περισσότερα