Συνεργασία Περιφέρειας και ΕΑΠ με στόχο εξωστρέφεια και διασύνδεση με κοινωνία
Δεκ18

Συνεργασία Περιφέρειας και ΕΑΠ με στόχο εξωστρέφεια και διασύνδεση με κοινωνία

    Η εξωστρέφεια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η διασύνδεσή του με την κοινωνία και η περαιτέρω συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, Βασίλη Καρδάση. «Για την Περιφέρειά μας αποτελεί αιχμή του δόρατος η καινοτομία, η γνώση και η επιστημονική και τεχνολογική έρευνα. Είναι ζωτικής σημασίας η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων για την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απ. Κατσιφάρας, συμπληρώνοντας πως είναι σημαντική η ενίσχυση του ΕΑΠ αφού είναι το μοναδικό τριτοβάθμιο ίδρυμα της χώρας που προσφέρει εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έχει έδρα την Πάτρα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τη διασύνδεση του εκπαιδευτικού ιδρύματος με την τοπική κοινωνία και την Περιφέρεια μέσα από συνέργειες και δράσεις, καθώς και τους τρόπους ανάδειξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου ως καταλύτη στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Επιπλέον, κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο, αποφασίστηκε να συζητηθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να διοργανωθούν από κοινού με την Περιφέρεια Δυτικής...

Περισσότερα
24  θέματα στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας
Δεκ18

24 θέματα στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 16η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                             Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο Νοσοκομείο Αγρινίου, και λοιπών Δομών λειτουργίας. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 148/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου περί «Έγκρισης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου για το οικονομικό έτος 2016» καθώς και της υπ’ αριθμ. 149/2015 απόφασής τους περί «Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).   Έγκριση «Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας». (Εισηγητής: Πρόεδρος ΦΟ.Δ.Σ.Α. κ. Στούπας). Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 241/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού τελών Καθαριότητας  και  Ηλεκτροφωτισμού  έτους  2016». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 323/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).   Καθορισμός συνδρομών αθλούμενων για χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ», περιόδου 2016 – 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).   Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 59/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).   Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).   Συμπληρωματική σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης «γεωλογικής καταλληλότητας του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  Δήμου Αρακύνθου» με πηγή χρηματοδότησης το Πράσινο Ταμείο. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).     Έγκριση οριοθέτησης τμήματος ρέματος Προφήτη Ηλία στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).   Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) και 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση 19ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).    Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) και 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ».   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).   Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής των έργων: Α)«Αποκαταστάσεις-διευθετήσεις δρόμων από φυσικές καταστροφές». Β)«Συντήρηση κεντρικού δρόμου στον οικισμό Βαρειάς». Γ) «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).   Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης και αναβάθμισης δικτύων δημοτικού φωτισμού και...

Περισσότερα