Ὁ καλὸς ἀγώνας τῆς πίστεως
Ιαν23

Ὁ καλὸς ἀγώνας τῆς πίστεως

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολή του προτρέπει τὸν μαθητή του Τιμόθεο νὰ ἀγωνίζεται τὸν καλὸ ἀγώνα τῆς πίστεως. «Ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως» (ς΄ 12). Τὸ ὡραιότατο αὐτὸ σύνθημα τὸ ἀπευθύνει καὶ στὸν καθένα μας. Ἀλλὰ σὲ ποιὸν ἀγώνα ἀναφέρεται ὁ θεῖος Ἀπόστολος; Πρωτίστως ἀναφέρεται στὸν χριστιανικὸ ἀγώνα ποὺ ἀγωνίζεται ὁ πιστὸς χριστιανὸς γιὰ νὰ νικήσει τὸν παλαιὸ ἑαυτό του, τὴ διαφθορὰ τῆς φύσεώς του, τὰ πάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες του. Ἐ­­πίσης ἀναφέρεται στὸν ἀγώνα ποὺ κάνει γιὰ νὰ νικήσει τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος ἔχει δέλεαρ καὶ προσπαθεῖ σὰν μαγνήτης νὰ τὸν τραβήξει κοντά του. Ἀκόμη ἀναφέρεται στὸν ἀγώνα ποὺ κάνει γιὰ νὰ νικήσει τὸν διάβολο καὶ ὅλες τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους. Τέλος ἀναφέρεται καὶ στὸν ἀγώνα ποὺ κάνει ὑπὲρ τῆς ἀληθείας κατὰ τῶν ψευδοδιδασκάλων γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς του, ὅταν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πολεμεῖται μὲ θανάσιμο μίσος ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς ἀθεΐας, τῆς πλάνης καὶ τῆς κακοδοξίας, τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἀπάτης. Κανεὶς δὲν ἀρνεῖται ὅτι ὁ ἀγώνας αὐ­τὸς εἶναι δύσκολος, διότι ἡ πάλη μας, ὅπως γράφει ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος Παῦλος, δὲν εἶναι «πρὸς αἷμα καὶ ­σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ­ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ ­σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου», πρὸς τὰ πνευ­ματικὰ ὄντα ποὺ εἶναι γεμάτα πονηρία καὶ κατοικοῦν μεταξὺ γῆς καὶ οὐρανοῦ (Ἐφ. ς΄ 12). Εἶναι ἀγώνας σφοδρός, διότι ἔχει ὡς πεδίο μάχης τὴν καρδιὰ τοῦ κάθε ἀν­θρώπου καὶ ­διότι σὰν αὐτὸν τὸν ἀ­­γώνα δὲν ­διεξήχθη οὔ­τε θὰ ­διεξαχθεῖ ὅμοιος σὲ κανένα ἄλλο πεδίο μά­χης· ­ἀγώνας ­κοπιαστικός, ποὺ γιὰ νὰ τὰ βγάλει πέ­ρα κανεὶς θὰ χρει­ασθεῖ νὰ παλέψει μὲ αὐτοθυσία, νὰ ἱδρώσει, νὰ ματώσει, νὰ δώσει τὰ πάν­τα γιὰ τὴ νίκη. Ἀλλὰ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐπίσης τὸν ὀνομάζει «καλὸν ἀγῶνα» (Α΄ Τιμ. ς΄ 12 καὶ Β΄ Τιμ. δ΄ 7), διότι εἶναι εὐλογημένος καὶ ἅ­­­γιος· ἀγώνας ὠφέλιμος, ­σωτήριος καὶ πρόξενος κάθε καλοῦ· ἀγώνας ἔνδοξος, ὁ ἐνδοξότερος ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀ­­­­­­γῶνες! Ἴσως νὰ προβάλει κάποιος τὴν εὔλογη ἀπορία: Ἐφόσον ὁ ἀγώνας αὐτὸς ἔχει ὡς χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τὴν κακοπάθεια (βλ. Β΄ Τιμ. β΄ 3), πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ χαρακτηρίζεται ὡς «καλὸς ἀγώνας»; Δὲν ὑπερβάλλει ὁ θεῖος ­Ἀπόστολος, ἀλλὰ κυριολεκτεῖ ποὺ τὸν ­ὀνομάζει «κα­λὸν ἀγῶνα». «Ὄντως καλὸς ὁ ἀ­­­γών, οὐ τέρπων ἁπλῶς τὸν θεατὴν ἀλ­λὰ καὶ ὠφελῶν», ἑρμηνεύει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος (P.G. 62, 653). Εἶναι «καλός», διότι γίνεται ὑπὲρ Χριστοῦ καὶ ἔχει μεγάλα στεφάνια. «Οὐδὲν ­τούτου βελτίων τοῦ ἀγῶνος, οὐ ­λαμβάνει τέλος ὁ στέφανος οὗτος. Οὗτος οὐκ ἀπὸ κοτίνων ἐστίν, οὐκ ἔχει ἄνθρωπον ἀγωνοθέτην, οὐκ ἔχει ἀνθρώπους θεατάς· ἀπὸ ἀγγέλων σύγκειται τὸ θέατρον». Τίποτε ὡραιότερο δὲν ὑπάρχει ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀγώνα. Αὐτὸ τὸ στεφάνι δὲν τελειώνει. Αὐτὸ τὸ στεφάνι δὲν εἶναι ἀπὸ κλαδὶ ἀγριελιᾶς, δὲν εἶναι ἄνθρωπος ὁ...

Περισσότερα