Αναστάσιμος εγκύκλιος Μητροπολίτου Αιτωλίαςκαι Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά
Μαΐ03

Αναστάσιμος εγκύκλιος Μητροπολίτου Αιτωλίαςκαι Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η    Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 84) Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Κ Ο Σ Μ Α Σ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Πρός  τόν ἱερόν κλῆρον, τίς μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς  καθ’  ἡμᾶς  θεοσώστου Ἱερᾶς  Μητροπόλεως «Ἐγώ εἰμί ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν, καί ἐγενόμην νεκρός  καί ἰδοῦ ζῶν εἰμί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων  καί ἔχω τάς κλεῖς τοῦ θανάτου καί τοῦ ᾅδου…» (Ἀποκ. α΄, 17-18).             Αὐτές τίς αἰώνιες ἀλήθειες ἀπεκάλυψε καί ἐφανέρωσε ὁ Ἀναστάς Κύριος στόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη, ὅταν ὁ ἅγιος Ἀπόστολος ἦταν ἐξόριστος στήν Πάτμο «διά τόν λόγον τοῦ Κυρίου καί τήν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (στ. 9), προσφέροντάς του τά τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως. Μή φοβᾶσαι Ἰωάννη, τοῦ εἶπε: Ἐγώ εἶμαι ὁ πρῶτος, διότι αἰωνίως ὑπάρχω, ἀλλά καί ἔσχατος, διότι θά εἶμαι πάντοτε. Εἶμαι Ἐκεῖνος πού ζεῖ διαρκῶς, εἶμαι ἡ ταυτοζωή. Καί ἔγινα νεκρός, διότι ὅπως εἴδατε ἀπέθανα ὡς ἄνθρωπος γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ὅμως παρά τόν θάνατό μου, ζῶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Δέν ἀπέθανα διότι ἤθελαν οἱ ἐχθροί μου, οἱ σταυρωταί μου. Δέν σταυρώθηκα ἐπειδή οἱ ἄρχοντες τῶν Ἑβραίων μέ κατεδίκασαν στόν θάνατο καί ὁ Ρωμαῖος ἡγεμών ἐθεώρησε τήν καταδίκη μου. Ὅλα αὐτά μποροῦσα νά τά ἀπομακρύνω, νά τά διαλύσω, νά τά ἀποτρέψω. «Ἐγενόμην νεκρός» ἑκουσίως, διότι ὁ Ἴδιος τό θέλησα, κινούμενος ἀπό ἀγάπη γιά τόν πεσόντα ἄνθρωπο. Αὐτό ἦταν καί τό θέλημα τοῦ Οὐρανίου Πατρός, αὐτό χάρισε τή σωτηρία καί τή λύτρωσι στόν κόσμο. Τό θέλησα καί «ἐγενόμην νεκρός», τό θέλησα καί ἐφώναξα«τετέλεσται», τό θέλησα καί ἐνταφιάσθηκα ὡς κοινός ἄνθρωπος ἐν τῷ «καινῷ μνημείῳ». «Οὐδείς αἴρει τήν ψυχήν μου ἀπ’ ἐμοῦ, ἀλλ’ ἐγώ τίθημι αὐτήν ἀπ’ ἐμαυτοῦ. Ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν καί ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν…» (Ἰω. ι΄, 18). «Καί ἰδοῦ ζῶν εἰμί εἰς τούς αἰῶνας ἔχω τάς κλεῖς τοῦ θανάτου καί τοῦ ᾅδου…». Γνωρίστε το, πιστεύσατέ το, παρά τόν θάνατό μου ὡς ἀνθρώπου, ζῶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Νίκησα τόν θάνατο, συνέτριψα τό κράτος του, ἔχω στά χέρια μου τά κλειδιά τοῦ θανάτου καί τοῦ ᾅδου, ἔλαβα ἐξουσία ἐπί τοῦ ᾅδου. Ἀγαπητοί, σήμερα Κυριακή τοῦ Πάσχα, ἡμέρα καί ἑορτή τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, ζοῦμε καί ἐμεῖς τό θαῦμα τῶν θαυμάτων, τήν μοναδική νίκη, τή συντριπτική νίκη τοῦ Χριστοῦ μας κατά τοῦ διαβόλου, τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς. Ζοῦμε τήν λαμπροφόρο Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ μας. Ὁ θάνατος ὡς καρπός τῆς ἀποστασίας μας καί τῆς ἁμαρτίας, νικήθηκε ὁλοκληρωτικά. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μας εἶναι ὁ Ἕνας, ὁ Μοναδικός τόν ὁποῖον δέν μπόρεσε νά κατακρατήσῃ ὁ θάνατος καί ὁ ᾅδης. Εἶναι ὁ μόνος...

Περισσότερα