28 θέματα στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7η/2016TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

 

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 καιτου άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 7ηTAKTIKHσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις27ΙΟΥΝΙΟΥ2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑκαι ώρα19:00,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                       

 

 1. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την μη πρόσκληση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Εθνικό Διάλογο για το κυνήγι.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλοςκ. Παππάς).

 

 1. Αποδοχήή μηχρηματοδότησης τηςΠράξης: «Κατασκευήνέουδιωρόφουκέντρουαποθεραπείας-αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας& διημέρευσης – ημερήσιαςφροντίδαςΑτόμωνμεΕιδικέςΑνάγκεςμετάυπογείουκαιθεραπευτικήςπισίνας».

(Εισηγητής: Δήμαρχοςκ. Παπαναστασίου).

 

 1. Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  Δήμου Αγρινίου –Δ.Ε.Υ.Α.Αγρινίου –Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης με τον τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΕΝΟΥΣ». Υποέργο Ι «Κατασκευή αποχέτευσης Αγγελοκάστρου» και Υποέργο ΙΙ «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κεντρικού αποχετευτικού αγωγού με αντλιοστάσιο οικισμού Λεπενούς Δήμου Στράτου».

(Εισηγητής: Δήμαρχοςκ. Παπαναστασίου).

 

 1. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» για την ένταξη της πράξης: «Ανέγερση δύο στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – Οικοτροφείων του Εργαστηρίου “Παναγία Ελεούσα” στο Αγρίνιο», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 0509a02 , ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» με τίτλο:«Δράση 9.a.1.2.b: Κοινωνικές υποδομές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 

 1. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην περιοχή Εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) –Leader» της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και Εκπροσώπηση του Δήμου Αγρινίου στην Επιτροπή Διαχείρισης (ΕΔΠ) του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» CLLD, με ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, που η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. πρόκειται να συστήσει. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 39/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Μελιάδης).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2016, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μηνών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 

 1. Πρόσληψηπροσωπικού για αντιμετώπισηκατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρωναναγκών για τις ανάγκες της ΔιεύθυνσηςΤεχνικώνΥπηρεσιών για το έτος 2016 , με συμβάσειςορισμένουχρόνουδιάρκειαςέως 2 μηνών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 

 1. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού της πράξης:«Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας στον Δήμο Αγρινίου» μέσω του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου σε Κοινωνική Σύμπραξη στο πλαίσιο της υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 

 1. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 120/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπήςκ. Γκούντας).

 

 1. Παράταση ισχύος των συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Διαγραφή ή μη προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

17.  Έγκριση ή μηαποζημίωσης οικοπεδικού τμήματος μη άρτιου μη οικοδομήσιμου  όπως προέκυψε από την 8/2015 Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής, επί αιτήσεως Χριστόφορου και Ιωάννη Παπασωτήρη.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου σε πρόγραμμα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας – Τεχνική κατάρτιση φορέων ελαιοκομίας στις χώρες μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Μελιάδης).

 

 1. Έγκριση ή μη προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αγρινίου και έγκριση πίστωσης για τις δράσεις υλοποίησής του.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Μελιάδης).

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής  Τουριστικής  Ανάπτυξης  και  Προβολής  του  Δήμου  Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκα Σαλακίδου).

 

 1. Έγκριση ή μη αποζημίωσης ρυμοτομούμενης και δεσμευμένης ιδιοκτησίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Τ.Δ. Ζευγαρακίου της Δ.Ε. Αρακύνθου του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 40/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη αποζημίωσης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας όπως προκύπτουν από την 1/2011 πράξη τακτοποιήσεως και αναλογισμού με αδιάθετο οικόπεδο της τράπεζας γης του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 41/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Γνωμοδότηση περί «Τροποποίησης στο Ο.Τ.Γ948 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου (περιοχή επεκτάσεων 1991)». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 42/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 340/2013 με τίτλο: «Τροποποίηση σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 172».

Β) Γνωμοδότηση περίΤροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο Ο.Τ.172 και 172Α”». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 43/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Γνωμοδότηση περί «Τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου στο Ο.Τ.198 (χώρος σχολείου)». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 44/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας στο έργο: «Κατασκευή τοιχίων  αντιστήριξης – τεχνικών έργων οδοποιίας & τσιμεντοστρώσεις στα  Δ.Δ. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργων: Α)«Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων, ετοιμόρροπων κτιρίων και κτισμάτων».

Β)«Αντικατάσταση και τροποποίηση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αμπελίων, Aγ. Παρασκευής & Παπαδατών».

Γ) «Ανάπλαση – ανακατασκευή περιμετρικών οδών Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Ρόκος).

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου:«Κατασκευή πεζόδρομου μεταξύ των Ο.Τ. 274 & 274Α».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Ρόκος).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΡΟΚΟΣ

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση