30 θέματα στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η/2016  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

 

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 5η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                       

 

 1. Συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που εδρεύουν στο Αγρίνιο.

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 

 1. Έκδοση ή όχι ψηφίσματος σχετικά με την αποφυλάκιση του υπόδικου Γεώργιου Ρουπακιά.

(Κατόπιν αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αντωνάκου).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 44/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου Αγρινίου με τίτλο: «Έκδοση (συμπληρωματικής) εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής”».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2016,  με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών (εργάτες – πυροφύλακες).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 

 1. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 

 1. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. περί «Κατάρτισης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Οργάνωσης και Υλοποίησης Δράσεων Προβολής & Δημοσιότητας» στο Πλαίσιο της Συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 

 1. Έγκριση ή μη συμμετοχής και κάλυψης εξόδων μετακίνησης διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου στην 2η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2016, του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, στις 11 – 14 Απριλίου 2016 στην Λάρνακα Κύπρου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 

 1. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα INTERREG VB BalkanMediterranean 2014-2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 

 1. Συμμετοχή ή όχι του Δήμου Αγρινίου στην εφαρμογή του θεσμού περί υποδοχής ατόμων για την παροχή κοινωφελούς εργασίας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 

 1. Αγορά ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου του Δήμου Αγρινίου από το ελεύθερο εμπόριο.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).

 

 1. Οριστική απόσυρση από την κυκλοφορία και καταστροφή οχημάτων του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Παροχής Γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία  κ. Σεϊτανίδης).

 

 1. Έγκριση ή μη διενέργειας «προμήθειας υλικών για το έργο “Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης δικτύων δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων”».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

 

 1. Περί της έκθεσης εσόδων – εξόδων A΄τριμήνου  2016  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 95/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).  

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

 

 1. Παράταση ισχύος της σύμβασης για την παροχή ταχυδρομικών  υπηρεσιών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την απευθείας ανάθεση της «συντήρησης – αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και ανάθεση της συντήρησης – αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο των εργασιών «μυοκτονίας – απεντόμωσης – κωνωποκτονίας σε κτίρια και λοιπούς χώρους του Δήμου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις κάτωθι Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αγρινίου:
 • Κυψέλης: Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κυψέλης κ. Λεωνίδας Αθανασάκης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).
 • Οχθίων: Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Οχθίων κ. Χρήστος Αδάμος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).
 • Ρίγανης: Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ρίγανης κ. Μιχαήλ Χαραλάμπους συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).
 • Αγγελοκάστρου: Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγγελοκάστρου κ. Δημήτριος Αρωνιάδας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Επί αιτήσεως ιδιώτη για παραχώρηση δημοτικού χώρου έναντι μισθίου και καθορισμός μισθίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Περί χορήγησης ή μη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων – καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο 2Ο πανελλήνιο φεστιβάλ ελαιολάδου και ελιάς στην Καλαμάτα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 1. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο Ο.Τ. Γ781 (περιοχή επέκτασης 1986 – Αη Βασιλιώτικα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 24/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 

 1. Αποδοχή ή μη ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 223/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης στο Ο.Τ. 26 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τοπικής Κοινότητας Δοκιμίου του Δήμου Αγρινίου». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 25/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 

 1. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην αρχική ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 011114 στο O.T. 764 σχεδίου πόλης Αγρινίου, επί αιτήσεως Τριανταφυλλιάς Καραγιάννη.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ «Εργαστηρίου “Παναγία Ελεούσα”» και «Δήμου Αγρινίου» για την πράξη: «Ανέγερση δύο στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – Οικοτροφείων του Εργαστηρίου “Παναγία Ελεούσα” στο Αγρίνιο».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης στο δίκτυο Λεπενούς».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Παλαιού Μύλου» Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση ή μη της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:   «Περιμετρική οδός Μακρυνείας (Από Ζευγαράκι έως Δαφνιά)».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου μέλους επιτροπής αξιολόγησης  διαγωνισμών  και απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και παραλαβής υλικών & υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του ΠΔ 28/80  για το έτος 2016, λόγω παραίτησής του.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 

                          

                                               

                                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΡΟΚΟΣ

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση