49 θέματα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Την Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 18:00μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιοστην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο,για τη συζήτηση καιλήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                       

 

 1. Αποδοχή ή μη χρηματοδότησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

 

 1. Έγκριση ή μη των όρωνπρογραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ των Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου έτους 2017.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχοςκα Σαλακίδου).

 

 1. Έγκριση ή μη των όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔήμουΑγρινίου και Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή και διαμόρφωση οδούΓρίβα».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γρίβας).

 

 1. Έγκριση ή μη των όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την υλοποίηση της: «Συντήρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων α) Αγγελοκάστρουβ)Αρακύνθουγ)Θεστιέωνδ)Μακρυνείαςε)Νεάπολης στ) Παναιτωλικού ζ)Παραβόλας η) Παρακαμπυλίωνθ)Στράτου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γρίβας).

 

 1. Έγκριση ή μη των όρων προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ των: Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 

 1. Έγκριση ή μη των όρων της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού του Δήμου Αγρινίου στο Δήμο Αμφιλοχίας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 

 1. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φωτάκης).

 

 1. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’αρίθμ. 39/16.03.2017 μελέτης του έργου : «ΕργασίεςΣυντήρησηςΑποκατάστασης&ΑναβάθμισηςδικτύωνΔημοτικούΦωτισμού&ΗλεκτρικώνΕγκαταστάσεωνΔημοτικώνΚτιρίων 2017-2018».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γρίβας).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού της πράξης: «Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Αγρινίου»και κωδ. ΟΠΣ 5001579 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 

 1. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 

 1. Διάθεση πιστώσεων για την  Τουριστική  Προβολή του  Δήμου  Αγρινίου.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχοςκα Σαλακίδου).

 

 1. Προέγκριση και διάθεση πιστώσεων για την διοργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαση της διαχειριστικής μελέτης του Παπαστρατείου Δημοτικού Πάρκου.

(Εισηγητής: Δήμαρχοςκ. Παπαναστασίου).

 

 1. Έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  προκήρυξης  για την «προμήθεια  ειδών σίτισης   (φρέσκα  ψάρια)    για τις ανάγκες  του ΝΠΔΔ  ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

 

 1. Έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την «ανάθεση της συντήρησης – αναβάθμισης  των εφαρμογών λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016 και απευθείας ανάθεση  των  υπηρεσιών αυτών».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

 

 1. Ανανέωση συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά  και ηλεκτρονικά  μέσα  για το έτος 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στην ανοικτή πρόσκληση της Γενικής ΓραμματείαςΔια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων με διόρθωση της υπ’ αριθμ. 133/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου  Δια Βίου Μάθησης  (Κ.Δ.Β.Μ.) προς Εφαρμογή Προγραμμάτων Κέντρων Ενηλίκων.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχοςκα Σαλμά).

 

 1. Ορισμός μελών Επιτροπών που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φωτάκης).

 

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φωτάκης).

 

 1. Ορισμός μελών της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φωτάκης).

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στη Γενική Συνέλευση της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φωτάκης).

 

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίουτου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχοςκα Σαλμά).

 

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίουτου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχοςκα Σαλμά).

 

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχοςκα Παπαγεωργίου).

 

 1. Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς στον Δήμο Αγρινίου για το έτος 2017.

(Εισηγήτρια: ΑντιδήμαρχοςκαΣαλμά).

 

 1. Συμπλήρωση των κάτωθι αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου:

Α) 344/2003 με τίτλο: «Αποζημίωση επικειμένων στην επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου (Ο.Τ. Γ 1269) ( φερόμενης ιδιοκτησίας Σαλάπα)».

Β)266/2015με τίτλο: «Καθορισμός τιμής μονάδος για εξαγορά ρυμοτομούμενου τμήματος (με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Ηλία Σιορίκη) μεταξύ του Ο.Τ. 36 και του Ο.Τ. 35α  του ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Ρουσέικων του Δ.Δ. Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου για την διάνοιξη της οδού».

Γ) 336/2016 με τίτλο: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα  Ο.Τ. Κ.Χ. 846, Ο.Τ. Κ.Χ. 1027, Ο.Τ. Κ.Χ. 1178 στις ιδιοκτησίες 050412,040723,021018 αντίστοιχα».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη της διαδικασίας για καθορισμό τιμής μονάδας για αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί της οδού Αρχιμήδη και Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. Γ 926 του σχεδίου πόλης Αγρινίου, επί αιτήσεως Αθανασίας και Κωνσταντίνας Μιμιγιάννη.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:  «Συντήρηση – τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτηρίων Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:«Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων, ετοιμόρροπων κτιρίων & κτισμάτων».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:«Ανέγερση 19ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Αποδοχή παραχωρούμενου τμήματος εντός ορίων οικισμού Ρίγανης.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ρίγανης κ. Μιχαήλ Χαραλάμπους συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών  και επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής  υπηρεσιών  για το έτος 2017, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Επούλωση λάκκων ασφαλτοστρωμένων οδοστρωμάτων, έτους 2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Καθαρισμός ανοικτών ρεμάτων και χειμάρρων Δήμου Αγρινίου, έτους 2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων δημοτικής οδοποιίας, έτους 2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Γραμμογράφηση και συντήρηση  αστικών χώρων λαϊκών αγορών, έτους 2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Διαμόρφωση και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων & πλατειών,έτους 2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως – οικισμών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, έτους 2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικών κτιρίων, έτους 2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου, έτους 2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας, έτους 2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση διαδρόμων και λοιπές υποδομές κοιμητηρίων, έτους 2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Αγρινίου, έτους 2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Πυροπροστασία, έτους 2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Κατασκευή – συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Αγρινίου, έτους 2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αδάμης).

 

 

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση