Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων στον Αχελώο

Στα πλαίσια του υπόψη υποέργου θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον Ποταμό Αχελώο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

1) Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων,

2) Απομάκρυνση βλάστησης κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.

Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, μέχρις εξάντλησης του  εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθ’ υπόδειξη της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση