Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

 

 

 

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 6η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                       

 

 1. Σύνταξη Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 33/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου» με τίτλο: «Έγκριση Απολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου”».

(Εισηγητής:  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

κ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 6/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου» με τίτλο: «Έγκριση Απολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου”».

(Εισηγητής: Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

κ. Παπούτσης).

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 1. Γνωμοδότηση περί ίδρυσης Λυκειακών Τάξεων στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Απασχόληση στο Δήμο Αγρινίου μαθητών του Ο.Α.Ε.Δ. για πρακτική άσκηση για το σχολικό έτος 2016-2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 

 1. Συμμετοχή και κάλυψη εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες στη Βέροια στις 28–29 Μαΐου 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 

 1. Λήψη απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας στο Δήμο Αγρινίου μέσω του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αμοιβών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου για το έτος 2016.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση ή μη της ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «καθαρισμός δεξαμενών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Λήψη απόφασης επί της ένστασης του Αναδόχου Γκέκα Γεωργίου κατά του 4ου Λογαριασμού, του έργου: «Επέκταση δικτύου άρδευσης Τ.Δ. Λεπενούς».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πλατείας Τ.Κ Αγίου Βλασίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση ή μη της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση ή μη της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Έγκριση ή μη της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «Κατασκευή – αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των έργων:

Α) «Αντικατάσταση – εμπλουτισμός δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Σκουτεράς Δήμου Αγρινίου».

Β) «Περίφραξη Κοιμητηρίου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών  για  την  παραλαβή  του  φυσικού  εδάφους  των έργων:

Α) «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – αναπλάσεις – ηλεκτροφωτισμός οδών πόλης Αγρινίου».

Β) «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – έργα υποδομών οδών επέκτασης σχεδίου πόλεως Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 

                          

                                              

                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΡΟΚΟΣ

 

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση