Σήμερα οι Δ’ Χαιρετισμοί της Παναγίας
Απρ09

Σήμερα οι Δ’ Χαιρετισμοί της Παναγίας

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων ΟΑκάθιστος Ύμνος (Χαιρετισμοί) είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο ποίημα, γραμμένο τον 6ο αιώνα μ.Χ., που μιλάει στην Παναγία και της λέει επαίνους, ευχαριστίες και προσευχές. Οι σημερινοί Χαιρετισμοί  Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων.Ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε ποιητής, Ἄχραντε,οἰκήσας ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας·Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας,χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτήριας.Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως,χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος.Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς,χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν.Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα,χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα.Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως,χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα.Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων,χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων.Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων, τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου·ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ὠδάς, ἂν προσφέρωμέν σοι, Βασιλεῦ ἅγιε,οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον, ὧν δέδωκας ἡμῖν τοῖς σοὶ βοῶσιν·Ἀλληλούια. Φωτοδόχον λαμπάδα, τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν, ὁρῶμεν τὴν ἁγίαν Παρθένον·τὸ γὰρ ἄυλον ἅπτουσα φῶς, ὁδηγεῖ πρὸς γνῶσιν θεϊκὴν ἅπαντας,αὐγῇ τὸν νοῦν φωτίζουσα, κραυγῇ δὲ τιμωμένη ταῦτα·Χαῖρε, ἀκτὶς νοητοῦ ἡλίου,χαῖρε, βολὶς τοῦ ἀδύτου φέγγους.Χαῖρε, ἀστραπὴ τὰς ψυχὰς καταλάμπουσα,χαῖρε, ὡς βροντὴ τοὺς ἐχθροὺς καταπλήττουσα.Χαῖρε, ὅτι τὸν πολύφωτον ἀνατέλλεις φωτισμόν,Χαῖρε, ὅτι τὸν πολύρρυτον ἀναβλύζεις ποταμόν.Χαῖρε, τῆς κολυμβήθρας ζωγραφοῦσα τὸν τύπον,χαῖρε, τῆς ἁμαρτίας ἀναιροῦσα τὸν ρύπον.Χαῖρε, λουτὴρ ἔκπλυνων συνείδησιν,χαῖρε, κρατὴρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν.Χαῖρε, ὀσμὴ τῆς Χριστοῦ εὐωδίας,χαῖρε, ζωὴ μυστικῆς εὐωχίας.Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. Χάριν δοῦναι θελήσας, ὀφλημάτων ἀρχαίων, ὁ πάντων χρεωλύτης ἀνθρώπων,ἐπεδήμησε δι’ἑαυτοῦ, πρὸς τοὺς ἀποδήμους τῆς αὐτοῦ Χάριτος·καὶ σχίσας τὸ χειρόγραφον, ἀκούει παρὰ πάντων οὕτως·Ἀλληλούια....

Περισσότερα